top of page

Regulamin

ostatnia aktualizacja: 28.01.2023 r.

REGULAMIN PORTALU ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO
Regulamin określa zasady korzystania z portalu oraz sklepu, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym, oraz nabywania subskrypcji. Regulamin dotyczy użytkowników strony centrum-medytacji.com oraz wszelkich profili powiązanych, w tym fanpage'a na Facebooku fb.com/centrummendytacji, kanału na YouTube youtube.com/@centrum-medytacji/ bądź innych jeśli takie również zostały przypisane działaniom firmy i zostały określone w poniższym regulaminie.
1. DEFINICJE
Dla przejrzystości dokumentu, poniżej zdefiniowane zostały najczęściej pojawiające się w nim pojęcia:
1.1. Konto Klienta – indywidualne konto, które Klient może utworzyć dla siebie w ramach Portalu i sklepu; zarówno darmowe jak i objęte płatną subskrypcją.
1.2. Klient – Konsument i Przedsiębiorca, który korzysta z Portalu bądź Sklepu, w tym tworzy Konto Klienta, dzięki czemu ma dostęp do treści portalu, składa Zamówienie i zawiera Umowę Sprzedaży bądź korzysta z darmowej wersji portalu.
1.3. Konsument – osoba fizyczna, która składa Zamówienie i zawiera Umowę Sprzedaży w celach, które nie są związane bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową;
1.4. Polityka Prywatności – Polityka Prywatności strony oraz sklepu, dostępna pod adresem http://centrum-medytacji.com/pp
1.5. Produkt – przedmiot lub usługa, które znajdują się w ofercie Sklepu i które są przedmiotem Umowy Sprzedaży, może obejmować również usługi darmowe;
1.6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą;
1.7. Regulamin – niniejszy Regulamin Portalu i Sklepu;
1.8. Sklep – sklep internetowy w którym można zakupić produkty związane ze stroną http://centrum-medytacji.com
1.9. Sprzedawca – Michał Kowalczyk, prowadzący nierejestrowaną działalność gospodarczą z siedzibą w Jeleniej Górze, adres: Szkolna 5/14; 58-500 Jelenia Góra
1.10. Strona Portalu/Sklepu – witryna internetowa http://centrum-medytacji.com
1.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest Produkt;
1.12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
1.13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta dotyczące zawarcia Umowy Sprzedaży, które Klient składa za pomocą za pomocą podstrony dedykowanej planom subskrypcji.


2. WYMOGI TECHNICZNE
2.1. Korzystanie z Portalu oraz Sklepu wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych:
2.1.1. Komputer lub smartfon wyposażony w najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, z dostępem do Internetu oraz włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript;
2.1.2. aktywny adres e-mail.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU ORAZ SKLEPU
3.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.2. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu oraz Sklepu, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, zakładania i prowadzenia Konta Klienta, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. Osoba chcąca skorzystać
z usług Portalu oraz Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.
3.3. Przeglądanie Produktów znajdujących się w ofercie Portalu oraz Sklepu nie wymaga zakładania Konta Klienta.
3.4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania z Portalu oraz ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub w sposób uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
3.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu pod adresem https://centrum-medytacji.com/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
3.6. Informacje o Produktach podane na stronie Portalu oraz Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3.7. Umieszczanie treści przez użytkowników portalu powinny być dokonywane w języku polskim, chyba, że opis działu stanowi inaczej, są to treści widoczne jedynie dla danego użytkownika (np. pole notatek w kursach online).

3.8. Wszelka komunikacja formalna ze Sprzedawcą i Administracją portalu obowiązuje w języku polskim. Zmiany w regulaminie oraz polityce prywatności również wiążące są w języku polskim, angielskie tłumaczenie ma na celu jedynie ułatwienie komunikacji i nie je wiążące oraz nie możemy deklarować, iż nie zawiera błędów.

3.9. Umowy między Klientem i Sprzedawcą nawiązywane są w języku polskim i ta wersja językowa jest wiążąca. Jeśli komunikacja następuje w języku angielskim, wersja polska dokumentów to jedyne obowiązujące prawnie nawiązanie umowy.
 

4. KONTO KLIENTA
4.1. Każdy Klient zobowiązany jest założyć Konto Klienta. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności.
4.2. Założenie Konta Klienta jest darmowe, ewentualne dodatkowe rozszerzenia usług bądź płatne subskrypcje stanowią oddzielne Umowy.
4.3. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w trakcie tworzenia Konta Klienta.
4.4. Konto Klienta zapewnia możliwość:
4.4.1. Składania zamówień
4.4.2. śledzenia stanu realizowanych Zamówień;
4.4.3. dostępu do historii złożonych Zamówień;
4.4.4. zapamiętania danych Klienta niezbędnych do składania Zamówień (np. adres dostawy);
4.4.5. zapisu i edycji danych osobowych Klienta;

4.4.6. dostęp do darmowych usług Portalu;
4.5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto Klienta. Aby usunąć Konto Klienta, Klient powinien przesłać e-mail na adres
kowalczyk.m1989@gmail.com


5. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU 
5.1. Regulamin ten dotyczy Klientów dokonujących nabycia Produktów, w tym usług darmowych
umożliwiających korzystanie z dostępu do forum dyskusyjnego, kursów online bądź dodatkowych podstron.

5.2. W ramach Portalu sprzedawca umożliwia Klientom dostęp do dodatkowych treści, a także umożliwia prowadzenie dyskusji tematycznych i wymianę poglądów, wyrażanie opinii, umieszczanie komentarzy czy wpisów w obrębie udostępnionych działów tematycznych i tematów związanych z medytacją oraz rozwojem osobisty.
5.3. Wszelkie treści umieszone w ramach Forum i portalu stanowią tylko i wyłącznie osobiste opinie
i nie stanowią żadnych rekomendacji działania. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane przez innych Klientów oraz oświadcza, że nie kontroluje tych treści. W przypadku gdy Sprzedawca poweźmie informację o bezprawnym charakterze treści zamieszczanych w ramach Forum i witryny, bez zbędnej zwłoki uniemożliwi dostęp do tych treści.
5.4. Klient korzystający z Forum oraz sekcji komentarzy oraz wszelkich miejsc z możliwością publikacji tekstu, grafik, treści video, plików itp. zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego rozdziału. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego rozdziału może spowodować odebranie Klientowi dostępu do usług.
5.5. Klient w ramach ustawień Konta Klienta może zmienić zakres wyświetlanych w ramach portalu danych osobowych.
5.6. Klient umieszczając treści w ramach Forum, sekcji komentarzy, wszelkich miejsc gdzie możliwe jest publikowanie tekstu, grafik, plików, form video itp. oświadcza, że w szczególności nie będzie wykorzystywać
tych obszarów publikacji do umieszczania treści, które:
5.5.1. naruszają prawo własności intelektualnej lub inne prawa innych podmiotów (w tym Sprzedawcy);
5.5.2. naruszają przepisy lub regulacje powszechnie obowiązujące;
5.5.3. są szkodliwe, nielegalne, nieprawdziwe czy nieprzyzwoite;
5.5.4. zagrażają bezpieczeństwu konta Klienta;
5.5.5. naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej;
5.5.6. zakłócają prawidłowe działanie strony;
5.5.7. obrażają innych Klientów korzystających ze strony;
5.5.8. nie są powiązane w jakikolwiek sposób z tematyką przewodnią portalu, medytacją, rozwojem osobistym;
5.5.9. dotyczą kwestii politycznych;
5.5.10. stanowią reklamy lub materiały promocyjne, w tym również Klient zobowiązuje się nie umieszczać w ramach tych obszarów linków do innych portali, serwisów czy usług, bez zgody właściciela portalu;
5.5.11. obrażają innych Klientów korzystających z Portalu lub stanowią bezpodstawną krytykę poglądów innych Klientów;
5.5.12. zawierają dane osobowe lub prośby o udostępnienie danych osobowych innych Klientów korzystających z Forum i Portalu;
5.5.13. zawierają zaproszenia do dołączenia do innych grup dyskusyjnych znajdujących się na innych serwisach internetowych, w tym również portalach społecznościowych.
5.7. Klient korzystający z Portalu ponadto oświadcza, że:
5.6.1. nie będzie organizować żadnych nieformalnych spotkań z innymi Klientami korzystającymi z Forum i Portalu;
5.6.2. nie będzie wykorzystywać Forum i Portalu do oferowania innym Klientom korzystającym z tych usług jakichkolwiek produktów czy usług;
5.6.3. nie będzie przekazywać treści zamieszczanych w ramach Portalu i płatnych podstron osobom trzecim, a zwłaszcza nie będzie udostępniać tych treści na innych forach dyskusyjnych lub w mediach społecznościowych lub innych publicznie dostępnych kanałach komunikacyjnych.
5.8. Klient oświadcza, że rozumie, że prowadzący dyskusje a w szczególności Sprzedawca
wyraża jedynie własne opinie. Omawiane kwestie nie stanowią rekomendacji działań.
5.9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usuwania treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
5.10. Klient naruszający postanowienia niniejszego rozdziału otrzyma ostrzeżenie od Sprzedającego w przypadku jednorazowego naruszenia postanowień niniejszego rozdziału. W przypadku ponownego (drugiego) naruszenia postanowień niniejszego rozdziału, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika (klienta) bądź trwałego usunięcia konta. W przypadku przewinienia nie należy się zwrot poniesionych opłat za członkostwo.

5.11. Sprzedający i administrator portalu zastrzega sobie prawo do moderacji wpisów i treści zawartych na forum oraz portalu; zmiany treści oraz usuwania ich bez podania przyczyny. 

5.12. Klient może umieszczać w ramach Portalu treści jedynie w języku polskim, chyba, że opis działu wyraźnie stanowi inaczej. Wyjątkiem są miejsca na notatki własne, niewidocznie dla innych użytkowników (np. notatki w ramach kursów online). 

6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ i ZAWARCIE UMOWY
6.1. Zamówienia mogą złożyć wyłącznie Klienci, którzy posiadają Konto Klienta.
6.2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na Stronę Sklepu
i dokonać wyboru Produktów oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie Sklepu.
6.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego
złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz ilości wybranych Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Sklepu.
6.4. Klient posiadający Konto Klienta w celu złożenia Zamówienia jest zobowiązany:
6.4.1. zalogować się na Koncie Klienta, podając login i hasło,
6.4.2. wybrać opcje dostawy i płatności,
6.4.3. zaakceptować Zamówienie poprzez przycisk Finalizacja Zamówienia
6.4.4. każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane j
est podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. łączna cena i informacje szczegółowe Zamówienia.
6.5. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
wybranych przez niego Produktów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu lub na Koncie Klienta.
6.6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dochodzi po potwierdzeniu
przez Sprzedawcę otrzymania i przyjęcia do realizacji Zamówienia.
6.7. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaż
y następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu oraz wysyłana jest na adres email Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia lub na Koncie Klienta. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 

7. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
7.1. Sklep oferuje następujące metody płatności:
7.1.1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;
7.1.2. płatność za pomocą karty kredytowej;
7.1.3. płatność za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności elektronicznych (w tym np. PayPal).
7.2. Sklep oferuje następujące metody dostawy Produktów:
7.2.1. przesyłka pocztowa lub kurierska;
7.2.2. przesyłka z odbiorem w wybranym przez Klienta punkcie;
7.2.3. przesyłka z odbiorem w wybranym przez Klienta paczkomacie.
7.2.4. Przesyłka droga elektroniczną na maila przypisanego do konta Klienta.

7.2.5. Przydzielenie odpowiednich uprawnień do wyświetlania na platformie Portalu treści płatnych bądź objętych subskrypcją.
7.3. Sklep oferuje dostawy Produktów na terytorium całego świata, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej.
7.4. Sprzedawca wydaje Produkty Klientom niezwłocznie, jednak nie później niż:
7.4.1. dla Produktów mających postać fizyczną (np. książka) - 14 dni od dnia zaksięgowania
przez Sprzedawcę wynagrodzenia z tytułu Umowy Sprzedaży;
7.4.2. dla Produktów będących treściami cyfrowymi (np. subskrypcja newslettera lub zakup
ebooka) - 14 dni od dnia zaksięgowania przez Sprzedawcę wynagrodzenia z tytułu Umowy Sprzedaży, chyba że Klient wyrazi zgodę na dostarczenie zamówionych Produktów niezwłocznie po zaksięgowaniu wynagrodzenia z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.
7.5. Sklep ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Produktu w dostawie. Jeżeli Produkt zostanie dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Sprzedającemu.
7.6. Opłata za Zamówienie pobierana jest w zależności od wybranej formy płatności:
7.6.1. następuje od razu przy wyborze płatności on-line,
7.7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za wybrane
Produkty oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Klienta, które są widoczne na etapie składania Zamówienia, w tym koszt dostawy i płatności.
7.8. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).
7.9. Sprzedawca wystawia fakturę bez VAT jako działalność gospodarcza nierejestrowana i
doręcza ją elektronicznie w terminie 10 dni od dnia złożenia Zamówienia.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
8.1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
8.2. Bieg 14-dniowego okresu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się:
8.2.1. jeżeli Zamówienie dostarczone jest w całości, w jednej przesyłce - od dnia odebrania
Zamówienia przez Klienta lub przez inną osobę wskazaną przez Klienta, która nie jest przewoźnikiem;
8.2.2. jeżeli Zamówienie obejmuje wiele Produktów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach - od dnia odebrania ostatniej rzeczy, partii lub części Zamówienia przez Klienta lub przez inną osobę wskazaną przez Klienta, która nie jest przewoźnikiem;
8.2.3. jeżeli Zamówienie polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (np. subskrypcja lub prenumerata) - od dnia odebrania pierwszego z zamówionych Produktów przez Klienta lub przez inną osobę wskazaną przez Klienta, która nie jest przewoźnikiem;
8.2.4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
8.3. W zakresie w jakim w ramach Umowy Sprzedaży Klient nabywa treści cyfrowe,
które zapisane są na nośniku materialnym (np. subskrypcja newslettera lub zakup ebooka), Klient może wyrazić zgodę na spełnienie świadczenia polegającego na dostawie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od Umowy. Jeżeli Klient wyrazi taką zgodę to będzie to równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.
8.4. Klient, który zamierza skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy składa Sprz
edawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie takie powinno zawierać dane klienta - imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email bądź nr telefonu w celu kontaktu, dane sprzedawcy, informacje na temat Umowy od której Klient odstępuje w tym wyszczególnienie produktów jakie zawiera oraz daty nawiązania umowy. Dodatkowo powinna zostać umieszczona nota informująca o zgodzie przetwarzania danych osobowych na potrzeby dokonywanych procedur odstąpienia od umowy.
8.5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Klient składa:
8.5.1. za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej przesłanej na adres Sprzedawcy
wskazany w Regulaminie;
8.5.2. za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres kowalczyk.m1989@gmail.com
8.6. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone za pomocą wiadomości e-mail,
Sprzedawca potwierdza niezwłocznie otrzymanie informacji o odstąpieniu za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta podany w oświadczeniu.
8.7. Dla zachowania 14-dniowego terminu wskazanego powyżej, wystarczające jest wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem tego terminu w dowolny sposób wskazany powyżej.
8.8. Jeżeli Klient odstąpi od Umowy Sprzedaży, to umowę taką uznaje się za niezawartą.
8.9. Jeżeli Klient odstąpi od Umowy Sprzedaży to:
8.9.1. Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Produktów, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
8.9.2. Sprzedawca zwróci płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
8.9.3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwrócić Produkty Sprzedawcy odsyłając je na jego adres wskazany w Regulaminie. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
8.9.4. Koszty zwrotu Produktów w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży ponosi Sprzedawca.
8.9.5. K
lient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8.9.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta, dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.10. W celu uniknięcia wątpliwości, Sprzedawca oświadcza, że postanowienia niniejszego punktu 7 mają zastosowanie wobec wszystkich Klientów Sklepu, w tym Konsumentów i Przedsiębiorców - osób fizycznych, którzy zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośredni związaną z ich działalnością gospodarczą, jednak nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego.


9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://centrum-medytacji.com/pp
9.2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.


10.REKLAMACJE
10.1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Produktów:
10.1.1. na piśmie na adres Sprzedającego: Szkolna 5/14; 58-500 Jelenia Góra; Michał Kowalczyk
10.1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kowalczyk.m1989@gmail.com
10.2. Reklamacja Klienta dotycząca Produktu powinna obejmować:
10.2.1. informacje dotyczące Produktu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
10.2.2. określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana Produktu na nowy, naprawa Produktu, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży – o ile wada jest istotna);
10.2.3. podanie danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.
10.3. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu
lub Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kowalczyk.m1989@gmail.com
10.4. Reklamacja Klienta dotycząca nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu lub Konta Klienta powinna obejmować: rodzaj, opis oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.
10.5. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości dotyczące jego funkcjonowania zgłoszone przez Klientów.
10.6. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do wszelkich otrzymanych reklamacji niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia jej złożenia.


11.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY
11.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zawiera Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jednak nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi wobec pozostałych Klientów.
11.2. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile Sprzedawca uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Konsument lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jednak nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego zobowiązani są dostarczyć wadliwy Produkt na koszt Sprzedającego, na adres Sprzedającego.
11.3. W zakresie Umów Sprzedaży zawieranych między Sprzedawcą a Klientami, którzy nie są Konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, która zawiera Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jednak nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Konsumenta lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która zawiera Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jednak nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego.
11.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktów. W przypadku, gdy Produktem jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.
11.5. Sprzedawca nie odpowiada za skutki zdarzeń, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za utrudnienia w dostępie do sieci Internet, problemy techniczne po stronie Klienta, awarie publicznych sieci teleinformatycznych oraz zdarzenia będące skutkiem siły wyższej np. klęski żywiołowe, w tym pożary, powodzie, uderzenia pioruna, huragany lub akty sabotażu, terrorystyczne, wojnę, zamieszki.

11.6. Zarówno Produkty nabyte poprzez Sklep jak i każda treść zawarta na Stronie Sklepu oraz Portalu (w tym http://centrum-medytacji.com fanpagu FB: fb.com/centrummedytacji jak i innych stronach powiązanych, w tym kanale na YouTubie youtube.com/@centrum-medytacji) nie stanowią rekomendacji działań, wszelkie treści stanowią jedynie opinie prywatne autora. Użytkownik (klient) powinien rozumieć, że niektóre z opisywanych praktyk mogą prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych zarówno w zakresie fizycznym jak i psychicznym. Przed zastosowaniem wszelkich opisywanych metod klient powinien skontaktować się z kwalifikowanym specjalistą bądź/i psychologiem. Klient sam jest w pełni odpowiedzialny za podejmowane decyzje.


12.ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
12.1. Sprzedawca informuje Konsumentów, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
12.2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy Sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
12.3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy Sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
12.4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
12.5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

13.ZMIANY REGULAMINU
13.1. Sprzedawca może zmienić Regulamin wyłącznie z ważnych przyczyn, tj. w przypadku:
13.1.1. zmiany przepisów prawa, która wymusza aktualizację treści Regulaminu;
13.1.2. zmiany funkcjonalności Strony Sklepu bądź Portalu lub zasad działania Sklepu i Portalu, która wpływa na treść Regulaminu.
13.2. Sprzedawca informuje Klientów o zmianach Regulaminu minimum 14 dni roboczych przed wejściem w życie zmian. Klienci, którzy posiadają Konto Klienta otrzymają informację o planowanych zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w Koncie Klienta. Pozostali Klienci otrzymają informację o planowanych zmianach po wejściu na Stronę.
13.3. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu Klient utraci możliwość korzystania ze strony i dostęp z Konta Klienta z upływem wejścia w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Konto Klienta zostanie trwale usunięte po upływie 30 dni / dni roboczych od dnia wejście w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Przy braku akceptacji nowej treści Regulaminu Klientowi przysługuje zwrot środków proporcjonalny do pozostałego okresu subskrypcji.

 

14.KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
14.1. Kontakt ze Sprzedawcą w zakresie innymi niż reklamacje możliwy jest za pomocą poczty email:
kowalczyk.m1989@gmail.com


15.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15.1. Umowy Sprzedaży są zawierane poprzez Sklep w języku polskim. Ewentualne treści dokumentów w języku angielskim nie stanowią wiążącej umowy, dotyczy to również treści regulaminu oraz polityki prywatności. Dokumenty w języku angielskim stanowią jedynie pomoc komunikacyjną i nie zapewniamy, iż treść ta jest wolna od błędów w tłumaczeniu.
15.2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
15.3. Wszelkie spory z Konsumentami oraz osobami fizyczna prowadzącymi działalność gospodarczą, które zawierają Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, jednak nie posiadającą dla nich charakteru zawodowego powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej. Spory z pozostałymi Klientami powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

16. DODATKOWE ZASADY UŻYTKOWANIA STRONY FORUM, SEKCJI KOMENTARZY, KURSÓW

Na stronie, forum, w sekcjach komentarzy oraz w pozostałych miejscach publikacji treści nie toleruje się:

16.1.Wypowiedzi obrażających innych użytkowników. Akceptowana jest tylko dyskusja merytoryczna na rzeczowe argumenty.

16.2. Wypowiedzi politycznych, teorii spiskowych, wypowiedzi toksycznych, rasistowskich, wypowiedzi które mogą obrażać inne osoby, nie tylko korzystające z witryny.

16.3. Treści pornograficznych.

16.4. Reklamy oraz podawania linków do innych portali, serwisów i usług, bez zgody administracji.

16.5. Nie akceptujemy tzw. "trollowania" czyli pseudokrytyki nie popartej żadnymi merytorycznymi argumentami oraz szeroko rozumianych działań na szkodę firmy która jest właścicielem portalu.

16.6. Zabrania się podawania swoich danych osobowych, prywatnych adresów email i proszenie o emaile innych. Zapraszanie do swoich grup dyskusyjnych na FB, TT i innych portali społecznościowych. Organizowanie nieformalnych spotkań z innymi uczestnikami portalu.

16.7. Oferowania jakichkolwiek produktów i usług.

16.8. Zabrania się przekazywanie treści zamieszczanych na tej stronie, zwłaszcza jeśli dostęp do treści jest płatny, na innych stronach internetowych oraz forach.

16.9. Wszelkie oficjalne uwagi lub pytania należy wysyłać na adres email: kowalczyk.m1989@gmail.com

16.10. Właściciel portalu Michał Kowalczyk, nie odpowiada za treści zamieszczane przez użytkowników na forum. Wpisy naruszające regulamin będą usuwane. Jednocześnie oświadczamy, że treści nie są moderowane na bieżąco i nie mamy wpływu na umieszczane treści.

16.11. Wszystkie komentarze, które naruszają regulamin jeśli zostaną zauważone przez administrację będą od razu kasowane, a użytkownik po ostrzeżeniu będzie zbanowany, w takim wypadku nie będzie należał się zwrot środków pieniężnych jeśli zakupił usługi na stronie.

16.12. Korzystanie z portalu, forum, kursów jest jednoznacznie z akceptacją regulaminu.

16.13. Każda zmiana regulaminu będzie wiązała się z aktualizacją daty.

Panorama wodospadu Detian, Wietnam
bottom of page